Privacy statement

Preambule
 
Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan alle tot een persoon
te herleiden gegevens waarover zij de  beschikking heeft, te regelen.
Onder juist gebruik wordt verstaan: die wijze van verzamelen, opslaan, 
bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens conform wettelijke 
voorschriften, de beroepscode en normen van maatschappelijk fatsoen. Voornoemde gegevens dienen 
slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij 
worden beheerd. Het verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van 
persoonsgegevens geschiedt met geen ander doel dan is toegestaan bij verdrag, wettelijk voorschrift, 
algemeen verbindende bepalingen of na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
Dit beginsel is de leidende gedachte in dit reglement. 
 
VWSC Nederland verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever bij aanvang worden aangereikt. Ook 
worden gegevens verwerkt die bij het uitvoeren van de opdracht worden verkregen: gegevens die 
verkregen zijn in de intake, de diagnoseactiviteiten en in de afrondingsfase. Dit kunnen bijvoorbeeld 
gegevens zijn over beperkingen van de cliënt, of over arbeidsmarktvoorkeuren. 
 
Gegevensverwerking is noodzakelijk voor administratieve verwerking van de in te zetten activiteiten 
en producten, inclusief de rapportage en verantwoording daarvan aan de opdrachtgever. Gegevens 
worden verwerkt voorzover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van de verkregen 
opdrachten en de inzet van producten. In eerste instantie heeft alleen de cliënt of de hem toegewezen 
adviseur toegang tot inzage en bewerking van de gegevens. 
 
Persoonsgegevens zijn voor andere mensen die betrokken zijn in het proces van VWSC Nederland
toegankelijk voor zover dit nodig is om de  dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren.
De betrokkenen die toegang hebben tot de  persoonsgegevens van de cliënt hebben een geheimhoudingsplicht.
Deze gegevens mogen alleen aan anderen worden verstrekt met de uitdrukkelijke instemming van de cliënten
of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft.
Het verbod om persoonsgegevens over iemands gezondheid te verwerken is 
niet van toepassing als de verwerken ervan geschiedt voor reïntegratie of begeleiding van 
werknemers i.v.m. ziekte of arbeidsongeschiktheid. VWSC Nederland informeert de cliënt dat de gegevens 
worden verwerkt. Wanneer de cliënt vragen heeft over de verwerking van gegevens door VWSC Nederland kan 
hij/zij zich wenden tot de adviseur. 
 
Indien u van mening bent dat VWSC Nederland het reglement niet goed naleeft 
dient u zich te wenden tot de directie van VWSC Nederland. De klacht zal volgens het klachtenreglement in 
behandeling worden genomen. Zie hiervoor het onderdeel ‘klachten procedure" op onze website
(bij het onderdeel ' kwaliteit').
 
Het reglement

Definities  
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
A. A. VWSC Nederland bv; de besloten vennootschap, hierna te 
noemen als: VWSC Nederland; statutair gevestigd te Rotterdam, Weena 290, die uitvoering geeft aan opdrachten 
gericht op adviezen voor opleiding en beroep. 
 
B. B. de directie: de dagelijkse directie van VWSC Nederland; 
 
C. C. de geregistreerde: die bepaalbare natuurlijke persoon waarover op rechtmatige wijze 
persoonsgegevens verzameld en geregistreerd zijn; 
 
D. D. persoonsgegevens: alle gegevens die betrekking hebben op arbeidsverleden en -toekomst, 
gegevens betreffende personen, betreffende reïntegratie, arbeidsbelemmerende factoren in de 
geregistreerde dan wel diens indirecte of directe omgeving, gegevens betreffende verzuim 
en -begeleiding en overige. Dit betreft uitsluitend die informatie welke betrekking heeft of kan 
hebben op een bepaalbare natuurlijke persoon. Dit kan informatie betreffen welke openbaar 
toegankelijk is alsmede informatie die met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de 
geregistreerde of anderszins op rechtmatige wijze is verkregen of toegankelijk is; 
 
E. E. registratie: het systematisch en voor bepaalde duur verzamelen, opslaan, bewerken en beheren 
van gegevensbestanden op welke wijze dan ook; 
 
F. F. verstrekken van persoonsgegevens: mededeling doen, inzage verlenen, afschriften verschaffen 
dan wel elke andere wijze van het mogelijk maken van bekendmaking van de strekking of letterlijke 
inhoud van persoonsregistratie of gedeelten daarvan; 
 
G. G. derden: een persoon of instantie buiten VWSC Nederland behoudens de geregistreerde; 
 
H. H. wet- en regelgeving: die wet en regelgeving die relevant is met betrekking tot reïntegratie van 
personen, zoals Spoor 2, WGA, WW en WAJONG en alle hiermee samenhangende regelingen en besluiten. 
 
I. I. overdracht: het overdragen van de persoonsgegevens aan een andere houder.

Algemene bepalingen

Artikel 1

Registratie van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend op grond van de VWSC Nederland zoals die is verwoord 
in de statuten en op grond van de wet en regelgeving met betrekking tot reïntegratie en daarmede 
samenhangende wettelijke bepalingen en algemeen verbindende voorschriften. De registratie beperkt 
zich tot die informatie welke direct ten dienste staat voor de uitvoering van de onder 
verantwoordelijkheid van VWSC Nederland uit te voeren contractuele taken.

Artikel 2 
 
Dit reglement onderworpen aan de werking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
en alle daarop betrekking hebbende besluiten, algemeen verbindende maatregelen en 
bepalingen.
 
Artikel 3 
 
Ieder gegeven dat iets zegt betreffende een hoedanigheid van een bepaalde of een bepaalbare 
natuurlijke persoon, ongeacht of dit gegeven wordt gebruikt, valt onder dit reglement. 

Bepaling betreffende minderjarigen 
 
Artikel 4 
 
Voor minderjarigen onder de leeftijd van 16 jaar en onder curatele gestelden moet de wettelijke 
vertegenwoordiger een beroep doen op de rechten in dit reglement vervat. 

Bepaling betreffende vertegenwoordiging 
 
Artikel 5 
 
Indien de geregistreerde zich laat vertegenwoordigen door een gevolmachtigde dient deze te 
beschikken over een schriftelijke volmacht die getoond dient te worden ter inzage. 
 
Bepaling betreffende doel 
 
Artikel 6 
 
Doel van de registratie persoons- en andere gegevens is te beschikken over uitsluitend die gegevens 
betreffende geregistreerde of diens werkgever dan wel uitkeringsverstrekker die noodzakelijk zijn bij 
reïntegratie van geregistreerde. 
 
Bepalingen betreffende verkrijging 
 
Artikel 7 
 
Als gegevens worden slechts toegelaten tot de registratie: gegevens die openbaar toegankelijk zijn, 
gegevens die rechtstreeks mondeling of schriftelijk afkomstig zijn van de betrokkene of diens 
gevolmachtigde, gegevens die voor zover nodig met medeweten of toestemming van de betrokkene, 
anderszins zijn verkregen. Gegevens op rechtmatige wijze verkregen door opdracht van 
uitkeringsverstrekker en/of werkgever of elke andere rechtmatige wijze van gegevensverschaffing.

Artikel 8 
 
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk door VWSC Nederland op hun juistheid gecontroleerd alvorens te 
worden opgeslagen.

Bepalingen betreffende houderschap en aansprakelijkheid 
 
Artikel 9 
 
Houder, beheerder en bewerker van alle persoonsgegevens binnen VWSC Nederland.
 
Artikel 10 
 
VWSC Nederland is aansprakelijk voor handelen in strijd met van toepassing zijnde wettelijke voorschriften 
omtrent privacybescherming of in strijd met dit reglement waar het persoonsgegevens betreft

Bepalingen betreffende toegang tot gegevens 
 
Artikel 11 
 
Toegang tot de persoonsgegevens hebben mensen die worden ingehuurd door VWSC Nederland die krachtens hun taken 
direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van de 
coach van VWSC Nederland en de hierbij uit te voeren contractuele taken betreffende geregistreerde. 
 
Artikel 12 
 
Alle betrokkenen bij VWSC Nederland die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie of delen ervan 
zijn verplicht tot geheimhouding. 

Bepalingen betreffende verstrekken van persoonsgegevens aan derden 
 
Artikel 13 
 
Door VWSC Nederland worden persoonsgegevens slechts aan een derde verstrekt, voor zover zulks 
overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie, wordt vereist in gevolge een wettelijk 
voorschrift of geschiedt met (veronderstelde) toestemming van de geregistreerde of diens 
gevolmachtigde.
 
Artikel 14 
 
Indien geen wettelijke voorschriften van toepassing zijn, worden overige persoonsgegevens 
uitsluitend verstrekt aan een derde na schriftelijke toestemming van de geregistreerde of diens 
gevolmachtigde. 

Bepaling betreffende geheimhouding 
 
Artikel 1

Verstrekking van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie aan een derde blijft achterwege voor 
zover uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift of dit reglement geheimhouding geboden is.

Bepaling betreffende toestemming 
 
Artikel 16 
 
Indien voor de verstrekking van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie toestemming van de 
geregistreerde of diens gevolmachtigde is vereist, kan deze uitsluitend schriftelijk worden gegeven. De 
toestemming kan betrekking hebben op een geval of op een beperkte categorie van gevallen en moet 
in het geschrift duidelijk zijn omschreven. De toestemming kan steeds schriftelijk worden ingetrokken.

Bepalingen betreffende beëindiging van gegevensbewaring 
 
Artikel 17 
 
VWSC Nederland wordt geacht na beëindiging van de contractuele relatie met de opdrachtgever alle tot de 
persoon van cliënten van deze opdrachtgever te herleiden gegevens welke haar verstrekt zijn door de 
opdrachtgever na één kalendermaand ter beschikking te stellen van de opdrachtgever. Alle overige tot 
de persoon te herleiden gegevens zullen ontoegankelijk worden gemaakt dan wel vernietigt.

Bepalingen betreffende inzagerecht gegevens 
 
Artikel 18 
 
VWSC Nederland is verplicht om aan een ieder waarvan zij over gegevens beschikt, in persoon dan wel aan een 
gevolmachtigde of aan diens wettelijke vertegenwoordiger op diens verzoek volledige inzage te geven 
in de betreffende gegevens. 
 
Artikel 19 
 
Inzage van gegevens geschiedt binnen één kalendermaand na aanvraag door middel van een 
volledige kopie van alle beschikbare gegevens, dan wel, voor zover de privacy van anderen hiermee 
niet geschaad wordt, door middel van inzage in de originele gegevens. 

Bepalingen betreffende correctierecht 
 
Artikel 20 
 
Desgevraagd kan een ieder van wie VWSC Nederland persoonsgegevens ter kennis heeft gekregen in persoon of 
bij gevolmachtigde een beroep doen op correctie van deze gegevens. 
 
Artikel 21 
 
Correctie zal plaatsvinden indien blijkt dat er sprake is van feitelijke onjuistheid, onvolledigheid of 
strijd met enige wettelijke bepaling. 

Artikel 22 
 
Correctie wordt eerst overwogen nadat een schriftelijk verzoek daartoe van de geregistreerde is 
ontvangen. Indien gronden aanwezig zijn om aan het correctieverzoek tegemoet te komen dient 
VWSC Nederland binnen een maand een afschrift van de gecorrigeerde gegevens aan de verzoeker toe 
te zenden.
 
Artikel 23 
 
Weigering om tot de gevraagde correcties over te gaan, deelt VWSC Nederland binnen twee weken na ontvangst 
van het daartoe strekkende verzoek mede aan de geregistreerde. De weigering is met redenen 
omkleed. 
 
Artikel 24 
 
Het verzoek tot correctie wordt in het betreffende dossier opgenomen. 
 
Artikel 25 
 
Waar nodig doet VWSC Nederland mededeling van de correctie van de gegevens aan derden, belanghebbenden 
voor zover de wet dit toestaat of met toestemming van de geregistreerde.

Bepaling betreffende bekendmaking 
 
Artikel 26 
 
Inhoud c.q. strekking van de in dit reglement vervatte bepalingen worden aan ieder die dit aangaat 
bekend gemaakt. Op verzoek wordt kosteloos één exemplaar van het reglement aan de 
geregistreerde ter beschikking gesteld. 

Bepalingen betreffende overdracht van persoonsgegevens 
 
Artikel 27 
 
Indien de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een andere instelling om de reïntegratietaken in 
diens opdracht te verrichten en VWSC Nederland verzoekt alle door haar verzamelde persoonsgegevens aan die 
andere instelling over te dragen, is VWSC Nederlrand niet verplicht aan dit verzoek gevolg te geven. 
 
Artikel 28 
 
VWSC Nederland geeft slechts gevolg aan dit verzoek voor zover de geregistreerde hiermee instemt en voor 
zover de bescherming van de persoonsgegevens naar haar oordeel afdoende is gewaarborgd door de 
andere instelling.