Algemene voorwaarden

Van VWSC Nederland BV gevestigd te Rotterdam, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57350507

Artikel 1 Begripsbepalingen

1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over VWSC, wordt daarmee aangeduid de statutair te Rotterdam gevestigde BV VWSC Nederland.

1.2 De wederpartij van VWSC bij de transactie, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, wordt hierna aangeduid als ‘opdrachtgever’.

1.3 Opdracht: het ten behoeve van de opdrachtgever leveren van diensten en het doen van werkzaamheden.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Geldigheid van de voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of opdrachten die VWSC met opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers, is aangegaan met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van verzuiminterventie, HR advisering, re-integratie- en andere soorten begeleiding.

2.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.

2.3 Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van VWSC opdracht heeft gegeven, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax of op andere wijze gegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige opdracht schriftelijk is bevestigd.

2.4 De door VWSC uit de voorwaarden voortvloeiende verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op zowel eigen medewerkers als op de door VWSC van derden betrokken medewerkers.

2.5 De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. VWSC en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld zijn alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, door VWSC gedaan vrijblijvend. Een vrijblijvende aanbieding kan door VWSC binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan worden herroepen.

3.2 VWSC heeft het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. Aanbiedingen of afspraken van vertegenwoordigers of andere personeelsleden binden VWSC pas na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegd persoon.

3.3 Toezending van aanbiedingen en/of prijslijsten verplichten VWSC niet tot het accepteren van een opdracht.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is VWSC daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht VWSC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 Alleen een schriftelijke opdrachtbevestiging door een tekenbevoegd persoon van de opdrachtgever verbindt VWSC tot het uitvoeren van een opdracht.

3.8 In de offertes van VWSC wordt uitgegaan van de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan VWSC.

3.9 VWSC kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dan (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Contractsduur

4.1 De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2 Indien binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, betreft dit geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Mocht de uitvoeringstermijn worden overschreden, dient opdrachtgever VWSC schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1 VWSC zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Bij de uitvoering van de opdracht rust op VWSC een inspanningsverplichting. VWSC geeft geen garanties over te behalen resultaten, slechts adviezen over mogelijkheden daartoe, en heeft geen resultaatverplichting op basis van de offerte waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VWSC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk één week nadat VWSC dit kenbaar heeft gemaakt aan VWSC worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig, onvolledig of onjuist aan VWSC zijn verstrekt, heeft VWSC het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en / of de uit de vertraging en / of extra werkzaamheden voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3 VWSC veronderstelt dat opdrachtgever gerechtigd is om VWSC inzage te geven in de personeelsdossiers / bestanden, en re-integratiedossiers / bestanden en andere relevante informatie. Opdrachtgever vrijwaart VWSC van elke claim in verband met mogelijke schending van privacy- en persoonsbeschermingswetgeving inzake vorenbedoelde inzage. Indien VWSC onverhoopt toch aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever zelf aansprakelijk worden gesteld c.q. deze aansprakelijkstelling van VWSC overnemen, als ware opdrachtgever zelf aansprakelijk gesteld.

5.4 Opdrachtgever dient VWSC onverwijld inzage te verstrekken in alle correspondentie welke hij van externe instanties ontvangt met betrekking tot de door VWSC uitgevoerde werkzaamheden.

5.5 Indien door VWSC of door VWSC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door VWSC in redelijkheid gewenste faciliteiten zoals een werkruimte, kopieer-/printfaciliteit etc.

5.6 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan VWSC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Ter beschikkingstelling van mensen die in het proces werkzaam zijn

6.1 Mensen die worden betrokken en werkzaam kunnen zijn bij de uitvoering van een opdracht in het proces. VWSC is vrij een toegewezen adviseur door een andere te vervangen. VWSC garandeert dat de vervangende persoon van vergelijkbare kwaliteit is. De voor VWSC uit de voorwaarden voortvloeiende verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op alle betrokkenen in het proces.

6.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de adviseur aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden, tenzij hiervoor expliciet door VWSC vooraf toestemming is gegeven. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

6.3 De VWSC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.

6.4 De toepasselijkheid van artikel 7:404, &:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 Wijzigingen van opdracht of overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. VWSC zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal VWSC de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal VWSC daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Wijzigingen in de overeenkomst door opdrachtgever die door VWSC niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door VWSC aan opdrachtgever worden doorbelast conform het in de overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door opdrachtgever, VWSC de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. VWSC is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij opdrachtgever.

7.5 In afwijking van lid 4 zal VWSC geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan VWSC kunnen worden toegerekend.

7.6 Tussentijdse wijzigingen van een opdracht worden slechts na schriftelijke bevestiging zijdens VWSC geacht door VWSC te zijn aanvaard.

Artikel 8 Honorarium en facturering

8.1 De geldende tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn vermeld op de door VWSC aan de opdrachtgever verstrekte offerte. Tenzij anders vermeld zijn deze tarieven en kosten in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat aangegeven zijn de tarieven tevens exclusief de met de opdracht samenhangende kosten, zoals vergoeding reistijd, reis- en verblijfskosten, huur van ruimtes en faciliteiten, catering en secretariaats- en administratiekosten.

8.2 Wanneer er geen vast honorarium is opgenomen in de offerte, wordt het honorarium vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van VWSC, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeen gekomen. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten en honorarium maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

8.3 Bij overeenkomsten waarbij partijen een honorarium op basis van no-cure-no-pay zijn overeengekomen, zal VWSC dan wel een deel dan wel het volledige honorarium in rekening brengen zodra kan worden vastgesteld wat het financieel voordeel c.q. de behaalde schadelastreductie voor opdrachtgever is dat is toe te schrijven aan de inspanningen van VWSC. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten en honorarium maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

8.4 Bij overeenkomsten waarbij partijen een honorarium op basis van no-cure-less-pay zijn overeengekomen, zal VWSC factureren conform offerte en deze voorwaarden en het resterende honorarium in rekening brengen zodra kan worden vastgesteld wat het financieel voordeel c.q. de behaalde schadelastreductie voor opdrachtgever is dat is toe te schrijven aan de inspanningen van VWSC. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten en honorarium maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

8.5 Onterecht doorbelaste uitkeringen, verlaging van uitkeringen met terugwerkende kracht en gemiste premiekortingen en subsidies uit het verleden, worden voor zover als teruggehaald / alsnog verkregen / gerealiseerd op advies van VWSC of door activiteiten van VWSC volledig geteld als behaalde schadelastreductie.

Wanneer VWSC de opdrachtgever tijdens de uitvoering van een onderzoek schadelastreductie gericht op premiekorting, subsidies, onterechte doorbelasting premies en/of uitkeringen, etc. in kennis stelt van een werknemer die in geval van ziekte in aanmerking komt voor uitbetaling conform Ziektewet artikel 29, 29a, 29b, 29c of 29d dan wordt bij het vaststellen van het financieel voordeel dat toe te schrijven is aan de inspanningen van VWSC een eventueel actueel lopende verzuimmelding volledig meegerekend tot en met de laatste ziektedag. Los daarvan wordt aangenomen dat de werknemer in kwestie in de toekomst tenminste 1 week volledig ziek zal zijn en wordt de besparing daarvan volledig toegeschreven aan VWSC.

Wanneer VWSC de opdrachtgever tijdens de uitvoering van een onderzoek schadelastreductie gericht op premiekorting, subsidies, onterechte doorbelasting premies en/of uitkeringen, etc. in kennis stelt van een werknemer waarvan de WAO of WGA-uitkeringslast, volledig of ten dele, op onrechtmatige grond aan de opdrachtgever wordt doorbelast door UWV, dan wordt bij het vaststellen van het financieel voordeel dat toe te schrijven is aan de inspanningen van VWSC aangenomen dat deze situatie zich, zonder tussenkomst van VWSC, de komende twee jaar ongewijzigd zou hebben voortgezet of korter indien de werknemer eerder de leeftijd bereikt waarop de uitkering vanwege pensioengerechtigde leeftijd eindigt.

Alle van toepassing zijnde en naar de toekomst toe nog te verkrijgen maximale premiekortingen en subsidies worden, voor zover als bekend zijnde behaald of nog te verkrijgen op advies van VWSC of door activiteiten van VWSC, volledig geteld als behaalde schadelastreductie.

Alle van toepassing zijnde en naar de toekomst toe nog te verkrijgen aanpassingen en herzieningen van Ziektewet, WAO en WGA uitkeringen worden, voor zover als bekend zijnde behaald of nog te verkrijgen op advies van VWSC of door activiteiten van VWSC, volledig geteld als behaalde schadelastreductie.

8.6 Indien VWSC met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is de VWSC niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief. VWSC heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. VWSC is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. VWSC zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken. VWSC zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Indien opdrachtgever de door VWSC kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van VWSC genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

9.1 De betaling van de geleverde diensten dient te geschieden binnen de tussen VWSC Nederland b.v. en de opdrachtgever overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt VWSC zich het recht voor de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen ter zake van de overeenkomst op te schorten of de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, één en ander onverminderd de overige rechten van VWSC Nederland b.v..

9.2 Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie schort de betalingsverplichting niet op en dient binnen 8 dagen na factuurdatum door opdrachtgever aan VWSC Nederland b.v. schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan VWSC Nederland b.v. verschuldigde.
Als blijkt dat het gefactureerde bedrag niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen op de bankrekening van VWSC Nederland b.v. is bijgeschreven, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vordering van VWSC Nederland b.v. terstond opeisbaar.

9.3 Over het openstaande bedrag is de opdrachtgever vanaf de op grond van de hierboven vermelde bepaling geldende vervaldatum tot en met de dag van algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Indien inzake van de betaling van de declaratie door de opdrachtgever (buiten)-gerechtelijke incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zijn alle door VWSC Nederland b.v. gemaakte daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.

9.4 VWSC Nederland b.v. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. VWSC Nederland b.v. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. VWSC Nederland b.v. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

9.5 In geval van liquidatie, faillissement, stillegging, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van VWSC Nederland b.v. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Ontbinding, annulering of opschorting van de overeenkomst

10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk annuleren c.q. ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien een opdrachtgever of VWSC niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldaan heeft aan de verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeien, is VWSC respectievelijk de opdrachtgever, na ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en met directe ingang van rechtswege te doen ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever respectievelijk VWSC. VWSC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

- opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de opdracht VWSC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Voorts is VWSC bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden door opdrachtgever, heeft VWSC recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan VWSC zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

10.3 In geval van betalingsonvermogen, aanvraag van faillissement, aanvraag van surseance van betaling, aanbieding van een crediteurenakkoord, beslaglegging of dreigende beslaglegging ten laste van de opdrachtgever respectievelijk VWSC, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever respectievelijk VWSC, is de opdrachtgever c.q. VWSC direct in verzuim en kan VWSC respectievelijk de opdrachtgever de overeenkomst met directe ingang van rechtswege ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever respectievelijk VWSC, zonder dat daartoe een opzegtermijn of ingebrekestelling is vereist.

10.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt ontbonden door VWSC, zal VWSC in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor VWSC extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

10.5 Indien een overeenkomst wordt ontbonden of geannuleerd door opdrachtgever worden de volgende ontbindings- c.q. annuleringskosten in rekening gebracht: binnen 1 tot 4 weken voor de aanvangsdatum: 25% van het volledige factuurbedrag; binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum: 50% van het verschuldigde factuurbedrag. Het volledige factuurbedrag is verschuldigd bij annulering na aanvang van de opdracht.

10.6 VWSC kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan VWSC de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van VWSC gevolg wordt gegeven is VWSC gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze overeenkomst of de wet.

10.7 Indien VWSC overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 11 Medewerking opdrachtgever

11.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan VWSC die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.

11.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is VWSC bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

11.3 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

11.4 Indien en voor zover VWSC daarom verzoekt, verschaft opdrachtgever op zijn/haar locatie VWSC kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.

11.5 Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor VWSC, dan komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 VWSC of derden die door VWSC zijn ingeschakeld voor het uitvoeren van de opdracht, hanteren de in de Wet bescherming persoonsgegevens genoemde richtlijnen en zullen derden, zonder vooraf schriftelijke toestemming, nimmer informatie verstrekken.

12.3 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, VWSC gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en VWSC zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VWSC niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

12.4 Opdrachtgever en VWSC zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 13 Intellectueel eigendomsrecht

13.1 Alle door VWSC aan opdrachtgever door uitvoering van de opdracht toegevoegde kennis en geleverde zaken, waaronder mede begrepen rapporten, adviezen, overeenkomsten, protocollen, software, (elektronische) bestanden enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in de eigen organisatie en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VWSC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte zaken anders voortvloeit. Genoemde zaken blijven eigendom van VWSC, tenzij anders overeengekomen en de opdrachtgever daarbij alle verplichtingen uit alle met VWSC gesloten overeenkomsten is nagekomen.

13.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VWSC is een opdrachtgever niet gerechtigd tot gebruikmaking van kennis, werkwijzen, aanpak en materialen. Evenmin mag één en ander worden doorverkocht of op andere wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, voor welk doel dan ook. VWSC behoudt tevens het recht de bij uitvoering van werk toegepaste en door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 VWSC aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot een bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

14.2. Aansprakelijkheid voor tekortkomingen kan slechts voortvloeien uit verplichtingen voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst door VWSC schriftelijk zijn toegezegd. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van VWSC zijn alle verdere aanspraken, uit welken hoofde of met welke strekking ook uitgesloten. De aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt, indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, overigens begrensd tot het bedrag van het honorarium dat VWSC voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen, met een maximum van € 15.000. In afwijking van wat voorgaand is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte met een maximum van € 15.000.

14.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VWSC aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan VWSC toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.4 VWSC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, loonheffingen en sociale premies inclusief controles en naheffingen en boetes in dat kader, verzekeringspremies, loonsancties door UWV (verantwoordelijkheid voor door het UWV te beoordelen inspanningen ligt te allen tijde bij werkgever / opdrachtgever), niet behaalde resultaten en schade door bedrijfsstagnatie. Voorts leiden herzieningsverzoeken / herkeuringen in het kader van schadelastreductie voor opdrachtgevers zo nu en dan onverwachts tot een ophoging van een uitkering en daarmee van de uitkeringslast voor de opdrachtgever. VWSC draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid. Daar waar vooraf een risico hieromtrent bekend is of is in te schatten zal VWSC dat uiteraard wel aangeven aan opdrachtgever.

14.5 VWSC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VWSC is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VWSC kenbaar behoorde te zijn.

14.6 Opdrachtgever vrijwaart VWSC voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

14.7 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 3 maanden na het ontdekken van de schade of uiterlijk tot 3 maanden na het afronden van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever vervallen.

14.8 VWSC is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

Artikel 15 Vrijwaringen

15.1 Opdrachtgever vrijwaart VWSC voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan VWSC toerekenbaar is.

15.2 Opdrachtgever is gehouden om VWSC zowel in als buiten rechte bij te staan indien VWSC wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is VWSC, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VWSC en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.

15.3. Opdrachtgever vrijwaart VWSC voorts voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 16 Internet / e-mail

16.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht zullen opdrachtgever en VWSC op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel VWSC als opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico's kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en VWSC stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail.

16.2 Zowel opdrachtgever als VWSC zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's.

16.3 In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door opdrachtgever of VWSC ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

Artikel 17 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht

18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VWSC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VWSC niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van VWSC, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

18.3 VWSC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat VWSC zijn verplichtingen had moeten nakomen.

18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.5 Voor zover VWSC ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is VWSC gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 19 Reclame

19.1 Klachten over de werkwijze of de verrichte werkzaamheden van VWSC dienen zo spoedig mogelijk nadat opdrachtgever bekend is geraakt met enig gebrek in de verrichte prestatie, althans in elk geval binnen acht dagen na de verrichte prestatie, te worden gemeld bij VWSC. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VWSC in staat is adequaat te reageren.

19.2 VWSC beoordeelt de klacht binnen een redelijke termijn. Klachten ter zake de afgelegde huisbezoeken worden beoordeeld aan de hand van de door VWSC geconcipieerde rapportages, waarbij de rapportages dwingende bewijskracht hebben. Indien een klacht gegrond is, zal VWSC de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

19.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal VWSC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 (Aansprakelijkheid) van deze algemene voorwaarden.

19.4 Klachten ter zake facturen dienen binnen acht dagen na de factuurdatum schriftelijk bij VWSC te worden gemeld.

19.5 Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.

Artikel 20 Contractovername

20.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van VWSC over te dragen aan derden. Voor zover VWSC al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.

20.2 Voorts geldt dat voor zover VWSC al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient opdrachtgever VWSC hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft VWSC het recht de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. VWSC is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 21 Geschillen

21.1 De rechter in de vestigingsplaats van VWSC is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen VWSC en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 23 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden maken deel uit van de offertes van VWSC en worden als bijlage daarbij aangeleverd. Van toepassing is steeds de meest actuele versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Rotterdam, 01 augustus 2013